Általános szerződési feltételek

NOVA FUTURA Kereskedelmi és Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság

Elektromos áram üzemanyag célú értékesítésének
ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI

Érvényes 2019. augusztus 27. 08 órától

Jelen Általános Szerződési Feltételek (továbbiakban ÁSZF) határozzák meg a NOVA FUTURA Kereskedelmi és Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság (székhely: 3915 Tarcal, Nagy Balázs utca 15, Cg.: 05-10-000478, adószám: 23480070-2-05, továbbiakban NOVA FUTURA) által üzemeltetett elektromos töltőállomások igénybevételének valamint az elektromos töltőállomáson keresztül megvásárolt üzemanyag célú elektromos áram szolgáltatásának feltételeit.

 1. 1.    Fogalom-meghatározások

A jelen ÁSZF-ben használt alábbi kifejezések az ebben a pontban nekik tulajdonított jelentéstartalommal rendelkeznek, nevezetesen:

„Ügyfél”:az a magánszemély vagy vállalkozás, aki, illetve amelyik a NOVA FUTURA által üzemeltetett elektromos töltőállomás igénybevételével üzemanyagcélú elektromos energiát vásárol.

„Töltési egység”: 1 kWh ill. 1 perces töltési időtartam.

„Elszámolási egység”: idő alapú elszámolás esetén minden megkezdett 1 perc töltési időtartam, töltött teljesítmény alapú elszámolás esetén minden megkezdett 1 kWh teljesítmény.

„Elszámolási mód”: A NOVA FUTURA vegyes rendszerű elszámolással (az idő és teljesítmény alapú elszámolás együttes alkalmazásával) biztosítja az elektromos áram vételezését. 

„Weboldal”:a NOVA FUTURA által üzemeltetett, okostelefon böngészőjéből megnyitható oldal, amelynek igénybevételével az üzemanyag célú elektromos áram átvétele és elszámolása megtörténik.

„Bankkártya”:az a Visa vagy EC/MC kredit vagy debit bankkártya amely az elektromos töltőállomás igénybevételéhez szükséges.

„Foglalási limit”: az az Ügyfél által kiválasztott összeg, amely a weboldallal történő áramvételezés megkezdése előtt, a weboldalon adott felhatalmazás alapján az Ügyfél Bankkártyáján a foglalás biztosítékaként előzetesen terhelésre kerül. Amennyiben az áram díja eléri a Foglalási limitet, a töltési folyamat megáll. Amennyiben a töltés végén a számított Díj alacsonyabb a Foglalási limitnél, a Bankkártyát a számított díjjal terheljük meg.

„Díj”: a NOVA FUTURA honlapján kihirdetett díj, amely az elektromos töltőállomáson vételezett üzemanyag célú elektromos áram szolgáltatás díja. Három tételből adódik össze, Alapdíjból, Percdíjból, és kWh-díjból. A díjak helyszínenként eltérhetnek. 

 „ÁSZF”: a jelen Általános Szerződési Feltételek.

„Szellemi tulajdon”: minden szoftver, adat, szerzői jog, védjegy, szolgáltatási védjegy, ezenkívül bármely termékmintához, márkanévhez, illetve tanúsító védjegyhez fűződő (bejegyzett, illetve be nem jegyzett) jog, földrajzi árujelző, felvett név, domain-név, márkanév vagy bármely egyéb eredet-megjelölés, az előbbiekkel kapcsolatban álló goodwill, továbbá ezek bejegyeztetése bármely jogrendszerben, illetve a bejegyeztetés iránti igény bejelentése, mindezek bővítését, módosítását vagy megújítását is beleértve. A találmányokhoz, felfedezésekhez és eredeti elgondolásokhoz fűződő jogok – akár oltalomképesek valamely jogrendszerben, akár nem -, továbbá szabadalmak, azok bejelentése, valamint a bejelentett szabadalmak megújítása, kiterjesztése, illetve megerősítése iránti igények bejelentése bármely jogrendszerben, ezen kívül nem-nyilvános információkhoz, üzleti titokhoz, know-how-hoz, kémiai összetételhez, eljárásokhoz, folyamatokhoz, kutatási eredményekhez, találmányi feljegyzésekhez, teszteredményekhez, piackutatáshoz, szoftverhez és bizalmas információkhoz – akár oltalomképesek, akár nem

– fűződő jogok bármely jogrendszerben, továbbá annak joga ugyancsak bármely jogrendszerben, hogy a jogosult személy korlátozza ezek felhasználását, illetve nyilvánosságra hozatalát. Írások és egyéb munkák – akár szerzői jogi védelem alatt állnak valamely jogrendszerben, akár nem -, továbbá ezek megújítása, kiterjesztése, valamint egyéb jogok, licencek és más hasonló szellemi tulajdon, vagy ezekhez fűződő jogok.

„Online szolgáltatások”: a Weboldalon keresztül elérhető szolgáltatások

„Felek”:a NOVA FUTURA és az Ügyfél.

„Termék”:üzemanyagcélú elektromos áram

„Külső szolgáltató”: valamely, az üzemanyagcélú elektromos áram értékesítése során közreműködő személy.

„BARION”:a Barion Payment Inc. által üzemeltetetett, elektronikus elszámolási rendszer.

„Elektromos töltőállomás”: A NOVA FUTURA által üzemeltetett töltőállomásokon működő, üzemanyagcélú elektromos áram vételezésére szolgáló töltőoszlop.

A Weboldalon történő regisztrációval az Ügyfél elfogadja a jelen ÁSZF rendelkezéseit.

Az elektromos töltőállomás igénybevétele kizárólag a Weboldal felhasználásával és bankkártyás fizetéssel lehetséges.

A Weboldal bármilyen mobileszköz böngészőjével megnyitható. A Weboldal használatához vagy

– Regisztráció szükséges, amelynek során a személyes adatokon túl meg kell adni az elszámolás során használandó bankkártya számát, valamint a kapcsolattartásra és számlakészítéshez szükséges adatokat és e­mail címet is.

– Nem szükséges regisztráció, de ebben az esetben minden foglaláskor meg kell adni a fizetéshez és számlázáshoz szükséges adatokat, amelyeket a rendszer nem ment el.

Ezek megadásának hiányában a használat nem lehetséges, ilyen esetben a Weboldal töltés indításához nem használható. A regisztráció szabályait és a megadandó adatok körét a regisztrációs eljárás során a Weboldal tartalmazza.

 • Az üzemanyagcélú elektromos áram értékesítésére vonatkozó szabályok

4.1 Töltés

Az elektromos áram értékesítése kWh és perc alapú elszámolással történik. A töltés befejezésekor a töltőoszlophoz tartozó parkolóterületet azonnal el kell hagyni, az parkolásra nem használható. A szabálytalanul a töltőoszlophoz tartozó parkolóterületen parkoló járművek a tulajdonos költségére elszállításra kerülnek.

A töltésre vonatkozó részletes leírást a Weboldal útmutatója tartalmazza. A töltőoszlop használatára vonatkozó rövid útmutató piktogramos formában a töltőoszlopon található.

A Weboldal valamint a töltőoszlop használatára vonatkozó részletes útmutató megtekinthető a http://www.novafuturazrt.hu/weboldalon.

4.2 A fizetésre és az elszámolásra vonatkozó rendelkezések

A töltés indítása során a Weboldal felhasználásával meg kell határozni az elektromos áram vételezésére szolgáló töltőoszlopot, és a használni kívánt kar típusát. A töltés indításakor a Weboldal az Ügyfél által a Weboldalon a felkínált lehetőségek közül kiválasztott Foglalási limit összegét zárolja az Ügyfél bankkártya-számláján. Amennyiben ez a fedezet nem áll rendelkezésre, a Weboldal a töltési kérést elutasítja . A zárolás a vételezett üzemanyagcélú elektromos áram ellenértékének elszámolásáig tart.

Az elektromos áram vételezésének befejezésekor a fizetés a Weboldal alkalmazásával, a BARION elszámolási rendszer igénybevételével, a megadott bankkártyaszámla terhelésével történik. Fizetéskor kizárólag a vételezett üzemanyag célú elektromos áram díja kerül levonásra. Amennyiben a vételezett elektromos áram ellenértéke nem éri el a foglalási limit összegét, a különbözet a bankkártyán felszabadul. A felszabadítás időtartama bankonként változik.

Mind a terhelés, mind a jóváírás a bankkártyán valós idejű eljárásban történik.

A vételezett üzemanyag célú elektromos áram ellenértékéről NOVA FUTURA számlát állít ki, amelyet elektronikus úton megküld az Ügyfél regisztráció során megadott e-mail címére.

 • 5.   A NOVA FUTURA és az Ügyfél felelőssége
  • NOVA FUTURA nem vállal semmilyen felelősséget azért, ha Ügyfél az internet, illetve mobil hálózat kimaradása, a Weboldal működési zavara, vagy az elektromos töltőállomás meghibásodása miatt a NOVA FUTURA által üzemeltetett elektromos töltőállomáson nem tud üzemanyagcélú elektromos energiát vásárolni. Az emiatt az Ügyfélnél bekövetkezett károkért NOVA FUTURA a felelősségét kizárja.
  • A NOVA FUTURA semmiféle felelősséggel nem tartozik az Ügyfélnek a Weboldal üzemeltetője, a BARION elszámolási rendszer üzemeltetője vagy az értékesítési pontot üzemeltető más személy által esetlegesen okozott károkért. Az Ügyfél a szolgáltatás igénybevételével összefüggő kártérítési igényével közvetlenül a fent megjelölt személyekhez fordulhat.
  • NOVA FUTURA semmilyen felelősséget nem vállal az elektromos töltőállomás szolgáltatását igénybe vevő Ügyfél hamis adatok megadásával más harmadik személynek okozott károkért.
  • Ügyfél teljes felelősséggel tartozik azért, hogy a Weboldal használatához szükséges regisztráció során megadott adatai a saját valós és érvényes adatai.
  • Az Ügyfél az elektromos töltőállomás szolgáltatásának igénybevétele során köteles az elektromos töltőoszlop használati utasítását betartani, a rendeltetésellenes használatból származó, valamint az Ügyfélnek felróható egyéb okból keletkezett károkért az Ügyfél teljes felelősséggel tartozik.
  • A töltőberendezés nem tudja károsítani a töltött gépjármű rendszereit. Amennyiben a töltési folyamattal járó kommunikáció hibajelzést generál a gépjármű rendszerében, a hibakód törlése a gépjármű üzemeltetőjének feladata. A töltési szolgáltatás igénybevételével a gépjármű üzemeltető tudomásul veszi ezt.   
 • 6.   Módosítások

NOVA FUTURA bármikor jogosult a jelen ÁSZF módosítására. A módosított ÁSZF hatályba lépése előtt legalább 10 nappal a NOVA FUTURA honlapján (www.novafuturazrt.hu) megjelenítésre kerül.

7.1 Ettől eltérő kifejezett rendelkezés hiányában az Ügyfél által küldött értesítések és egyéb közlések csak abban az esetben érvényesek, ha azokat az Ügyfél írásban rögzíti, és ajánlott levélben adja fel a NOVA FUTURA címére.

 • Ettől eltérő kifejezett rendelkezés hiányában a NOVA FUTURA által küldött értesítések és egyéb közlések csak abban az esetben érvényesek, ha azokat a NOVA FUTURA elektronikus levélben, futárszolgálattal vagy ajánlott postai küldeményben juttatja el az Ügyfélnek.
 • A jelen Szerződéssel összefüggő értesítéseket és egyéb közléseket a címzettnek a Szerződésben vagy az Igénylőlapon feltüntetett címére vagy számára, illetve a Felek által időről-időre egymással közölt címre vagy számra kell eljuttatni.
 • Amennyiben a jelen ÁSZF másként nem rendelkezik, úgy a Szerződéssel összefüggő értesítések csak akkor tekinthetők érvényesnek, amikor azokat az adott címen ténylegesen kézhez vették.
 • Az ÁSZF alapján feladott értesítéseket csak a jelen pontban foglaltak szerint feladott újabb értesítéssel lehet visszavonni, illetve hatályon kívül helyezni.
 • A kézbesítés időpontja az a nap, amikor a címzett ténylegesen kézhez veszi az értesítést, amikor az értesítés kézbesítése a Felek valamelyikének felróható módon meghiúsul, vagy amikor az értesítés „címzett ismeretlen” jelzéssel visszaérkezik. Kétség esetén az értesítést a feladást követő ötödik napon kell kézbesítettnek tekinteni.
 • 8.   Jogfeladás

Az a tény, hogy a NOVA FUTURA adott időpontban lemond a jelen ÁSZF valamely rendelkezésének érvényesítéséről, nem értelmezhető akként, hogy a rendelkezésben foglalt jogától egyszer s mindenkorra eláll, hacsak írásos értesítésben kifejezetten meg nem erősíti a joglemondás tényét.

A jelen Szerződés rendelkezései vonatkozásában a Magyarország jogszabályait kell irányadónak tekinteni.

 1. 10.   Jogviták rendezése
  1. A Felek között a jelen Szerződés alapján, vagy azzal – pl. annak megkötésével, teljesítésével és megszűnésével – összefüggésben felmerülő vitás kérdéseket, továbbá a Szerződés meghatározott időbeli hatálya előtt vagy után előállott jogi helyzetet a Felek kötelesek békés úton rendezni és tisztázni.
  1. Amennyiben a Felek egy felmerülő vitás kérdésben nem tudnak peren kívül, közvetítő útján megegyezni, úgy a jogvita eldöntésére kikötik a Magyar Kereskedelmi Kamara mellett működő Választott bíróság illetékességét. A Választott bíróság a saját eljárási rendje szerint, háromtagú tanácsban jár el. Az eljárás nyelve magyar.
 2. 11.   Nyelvhasználat

A jelen Szerződéssel összefüggő valamennyi értesítés és egyéb közlés magyar nyelven történhet.

 1. 12.   Részleges érvénytelenség

Amennyiben a jelen Szerződés egyik vagy másik rendelkezése érvénytelennek vagy hatálytalannak bizonyul, úgy ez a tény nem érinti a Szerződés többi rendelkezésének érvényességét. A Feleknek jóhiszemű tárgyalások útján kell módosítaniuk a Szerződés érintett rendelkezését (rendelkezéseit), mégpedig úgy, hogy a módosítás a lehető leginkább tükrözze a Szerződést létrehozó Felek eredeti szerződéses szándékát.

 1. 13.   Adatkezelés

13.1. Jelen ÁSZF-ben szabályozott rendelkezések alkalmazása során a birtokába jutott személyes adatok vonatkozásában a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló, AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 2016. április 27-i (EU) 2016/679 RENDELETÉVEL (általános adatvédelmi rendelet, „GDPR”) rendelkezése szerint a NOVA FUTURA Kereskedelmi és Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság adatkezelőnek minősül.

 1. NOVA FUTURA Kereskedelmi és Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság mint adatkezelő kijelenti, hogy minden szükséges intézkedést megtesz annak érdekében, hogy a NOVA FUTURA Kereskedelmi és Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság által az Ügyfél vonatkozásában végzett adatkezelő tevékenysége a GDPR rendelkezéseinek teljes körűen és folyamatosan megfeleljen, valamint kötelezettséget vállal arra, hogy az ÁSZF érvényessége alatt és azt követően is folyamatosan és teljes körűen betartja a GDPR szerint az általa folytatott tevékenységre vonatkozó rendelkezéseket. Az adatkezeléssel kapcsolatos részletes szabályokat külön adatkezelési tájékoztató és a NOVA FUTURA Kereskedelmi és Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság vonatkozó Adatkezelési Szabályzata tartalmazza.

NOVA FUTURA Kereskedelmi és Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság